Par mums

Par mums

Mūsu iestādes mērķis : Veidot ekoloģisku, rosinošu, pozitīvu un bērniem draudzīgu  fiziski un emocionāli drošu  izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās un pirmsskolas  izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības, pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību, atbilstoši katra individuāli psiholoģiskajām īpašībām un konkrētai dzīves pieredzei.

PII „Lācītis ” veic kvalitatīvu bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei,  īstenojot  vispārējās pirmsskolas izglītības programmu – 010111111 un   speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem – 01015511

Pedagoģiski audzinošais darbs tiek veikts pēc izstrādātām nedēļas tēmām, kuras kompleksi apvienojas vienotā tematiskā modelī, tādejādi saistot vienā veselumā atsevišķus mācību priekšmetus: literatūru, runu, matemātiku, dabu, zīmēšanu, veidošanu, aplicēšanu, konstruēšanu, sportu, mūziku.

Bērnu dzīves organizācijas forma –  integrētas rotaļspēles un rotaļnodarbības.

Mūsu tradīcijas:

 • Zinību diena
 • gadskārtu ieražu svētki – Rudens svētki, Mārtiņi, Ziemassvētki, Lieldienas, Jāņi;
 • Latvijas dzimšanas diena;
 • radošās darbnīcas pedagogiem un vecākiem;
 • leļļu teātri un koncerti;
 • sporta dienas, grupu ekskursijas un pārgājiens pavasarī;
 • veselības stiprināšanas pasākumi;
 • Eko akcijas un pasākumi: makulatūras,  bateriju vākšana, atkritumu šķirošana, zaļo augu audzēšana u.c.
 • Mātes un tēvu dienām  veltīti pasākumi;
 • Vecvecāku pēcpusdiena;
 • Lielā talka;
 • Profesiju dienas;
 • izlaidums sagatavošanas grupām;
 • dārza svētki mācību gada noslēgumā.
 • Pilsētas svētku gājiens
 • Pedagogu ekskursijas un pieredzes apmaiņas pasākumi